Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus -Vicente Carbajosa jt versus komisjon

(kohtuasi F-77/08)1

(Avalik teenistus - Avalikud konkursid EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettustevastase võitluse valdkonnas - Kandidaatide kõrvaldamine eelvalikutestide tulemuste alusel - Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsus - Kaebuse esitamata jätmine - Hagi vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Isabel Vicente Carbajosa jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja: Hispaania Kuningriik (esindaja: F. Díez Moreno)

Ese

Nõue tühistada EPSO üksikotsused mitte lubada hagejaid vastavalt konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 katsetele.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Hispaania Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 285, 811.2008, lk 57.