2021 m. balandžio 6 d. Curtea de Apel Ploieşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, YN / Consiliul Superior al Magistraturii

(Byla C-216/21)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Ploieşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, YN

Atsakovas: Consiliul Superior al Magistraturii

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą, nustatytą 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimu 2006/928/EB1 , reikia laikyti Europos Sąjungos institucijos priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį, dėl kurio Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gali pateikti išaiškinimą? Ar bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo, nustatyto 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimu 2006/928/EB, turinys, pobūdis ir laiko apribojimai patenka į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties, kurią 2005 m. balandžio 25 d. Rumunija pasirašė Liuksemburge, taikymo sritį? Ar pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą parengtose ataskaitose suformuluoti reikalavimai yra privalomi Rumunijos valstybei?

2)    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas, atsižvelgiant į ES sutarties 2 straipsnį, gali būti siejamas ir su bylomis dėl dirbančių teisėjų pareigų paaukštinimo?

3)    Ar šis principas būtų pažeistas sukūrus teisėjų skyrimo į aukštesnės instancijos teismą sistemą, pagrįstą tik apibendrintu komisijos, kurią sudaro už teisminę peržiūrą atsakingo teismo pirmininkas ir to teismo teisėjai, atliekamu veiklos ir elgesio vertinimu, kai toks teismas, be periodinio teisėjų vertinimo, atskirai atlieka tiek teisėjų vertinimą dėl pareigų paaukštinimo, tiek tokių teisėjų sprendimų teisminę peržiūrą?

4)    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas, atsižvelgiant į ES sutarties 2 straipsnį, būtų pažeistas, jei būtų nustatyta, kad Rumunija nesilaikė Europos Sąjungos teisės nuspėjamumo ir teisinio tikrumo principų, nes pripažino bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą ir ilgiau nei 10 metų pagal jį teikė ataskaitas, o vėliau be išankstinio įspėjimo pakeitė ne aukščiausiojo rango teisėjų paaukštinimo procedūrą, nesilaikydama bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo?

____________

1 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/928/EB, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (OL L 354, 2006, p. 56).