Жалба, подадена на 18 май 2021 г. — Ryanair/Комисия

(Дело T-268/21)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ryanair DAC (Суордс, Ирландия) (представители: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating и I.-G. Metaxas-Maranghidis, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на ответника от 22 декември 2020 г. относно държавна помощ SA.59029 — Италия — КОВИД-19 — Схема за обезщетяване на авиолинии, имащи италиански оперативен лиценз1 , и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква четири основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: ответникът нарушил конкретни разпоредби на ДФЕС и общите принципи на европейското право, които са в основата на либерализацията на въздушния транспорт в Европейския съюз от края на 80-те години на миналия век (а именно недискриминация, свободно предоставяне на услуги — приложимо за въздушния транспорт по силата на Регламент № 1008/20082  — и свобода на установяване).

Второ основание: ответникът неправилно приложил член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС и допуснал явни грешки в преценката при изследването на въпроса дали помощта е пропорционална на вредата, причинена от кризата с КОВИД-19.

Трето основание: ответникът не образувал процедура по официално разследване въпреки наличието на сериозни затруднения и нарушил процесуалните права на жалбоподателя.

Четвърто основание: ответникът не изпълнил задължението си за мотивиране.

____________

1     ОВ С 77, 2021 г., стр. 6.

2     Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен) (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 293, 2008 г., стр. 3).