Жалба, подадена на 10 юли 2009 г. - Angulo Sanchez/Съвет

(Дело F-67/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател(Жалбоподатели): Nicolas Angulo Sanchez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията на ответника, с които се отхвърлят заявленията за специален отпуск, подадени от жалбоподателя поради тежкото заболяване, от което страдат неговите родители.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на Съвета от 8 октомври и 8 декември 2008 г., с които се отхвърлят заявленията на жалбоподателя за ползване на специален отпуск поради много тежкото заболяване, от което страдат неговите родители,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________