Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 4. septembra spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH/“Kintra” UAB

(C-157/13) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 1346/2000 – 3. panta 1. punkts – “Prasības, kas tieši izriet no maksātnespējas procesa un ir cieši ar to saistīta” jēdziens – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts – “Bankrota” jēdziens – Prasība samaksāt parādu, kuru cēlis maksātnespējas administrators – Parāds, kas radies saistībā ar kravu starptautiskajiem pārvadājumiem – Saikne starp Regulām Nr. 1346/2000 un 44/2001 un Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Atbildētāja: “Kintra” UAB

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uz prasību samaksāt parādu, pamatojoties uz sniegtajiem pārvadājumu pakalpojumiem, ko ir cēlis maksātnespējas procesā esošā uzņēmuma maksātnespējas administrators, kurš ir iecelts dalībvalstī uzsāktā maksātnespējas procesā, un kas ir vērsta pret šo pakalpojumu saņēmēju, kurš ir reģistrēts citā dalībvalstī, attiecas “civillietu un komerclietu” jēdziens šīs tiesību normas izpratnē;

Regulas Nr. 44/2001 71. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja strīds ietilpst gan šīs regulas, gan Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu, kas parakstīta Ženēvā 1956. gada 19. maijā un grozīta ar Ženēvā 1978. gada 5. jūlijā parakstīto protokolu, piemērošanas jomā, dalībvalsts saskaņā ar minētās regulas 71. panta 1. punktu var piemērot šīs konvencijas 31. panta 1. punktā paredzētos noteikumus par jurisdikciju.

____________

1      OV C 156, 1.6.2013.