KENDELSE AFSAGT AF PRÆSIDENTEN FOR RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER

6. juni 2012

Sag F-54/12 R

Luigi Carosi

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke adgang til udvælgelsesprøven – særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelse – adgangsbetingelser til udvælgelsesprøven – fumus boni juris – foreligger ikke – erhvervserfaring«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 278 TEUF og artikel 157 EA samt artikel 279 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af denne traktats artikel 106a, hvorunder Luigi Carosi nedlægger påstand om bl.a. annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/117/11 (herefter »udvælgelseskomitéen«) trufne afgørelse om ikke at give ham adgang til udvælgelsesprøven.

Udfald: Begæring om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver – adgangsbetingelser – fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøve – udvælgelseskomitéens vurdering af ansøgernes faglige erfaring – domstolskontrol – grænser – udvælgelsesprøver inden for sekretariatsfunktioner

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 2 og 5)

Det tilkommer udvælgelseskomitéen i de konkrete tilfælde at vurdere, om den af hver ansøger angivne faglige erfaring er i overensstemmelse med det niveau, som kræves i henhold til meddelelsen om udvælgelsesprøven. Udvælgelseskomitéen har herved inden for rammerne af vedtægtens bestemmelser vedrørende udvælgelsesprocedurerne et skøn for så vidt angår vurderingen af såvel karakteren og varigheden af ansøgernes tidligere erhvervede faglige erfaring som dennes større eller mindre relevans for de krav, der skal stilles i forbindelse med den stilling, der skal besættes. Personaleretten skal således i forbindelse med sin legalitetskontrol begrænse sig til at efterprøve, om dette skøn er udøvet på grundlag af en åbenbar vildfarelse.

I denne henseende synes udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at give adgang til en udvælgelsesprøve inden for sekretariatsfunktioner ikke at være åbenbart urigtig under hensyn til, at en universitetsuddannelse og erhvervserfaring inden for bl.a. jura ikke svarer til henholdsvis en uddannelse inden for sekretariatsfunktioner og erhvervserfaring inden for dette område.

(jf. præmis 35, 39, 40 og 47)

Henvisning til:

Personaleretten: 1. juli 2010, sag F-40/09, Časta mod Kommissionen, præmis 58 og den deri nævnte retspraksis