Talan väckt den 9 augusti 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-86/12)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: A. Lizer-Klatka)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte förlänga giltighetstiden för förteckningen över godkända sökanden i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/60/06 såvitt avser sökanden på grund av för att hon var föräldraledig.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 oktober 2011 att inte förlänga giltighetstiden för förteckningen över godkända sökanden i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/60/06 såvitt avser sökanden, och beslutet av den 10 maj 2012 angående sökandens klagomål nr R/147111, och därvid förlänga giltighetstiden för förteckningen över godkända sökanden i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/60/06 motsvarande den tidsperiod under vilken sökanden var föräldraledig, det vill säga med 3 år och 46 dagar,

i enlighet med artikel 89.3 i personaldomstolens rättegångsregler från den 25 juli 2007 och i enlighet med vad sökanden anfört i punkt 56 och följande punkter i ansökan, förplikta vardera parten att bära sina egna rättegångskostnader.