Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-18/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o obliczeniu, na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych, wartości uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 stycznia 2012 r. o obliczeniu wartości uprawnień emerytalnych nabytych przez stronę skarżącą przed wstąpieniem do służby Komisji;w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 13 listopada 2012 r. mającego na celu spowodowanie, by zostały zastosowane ogólne przepisy wykonawcze oraz współczynniki aktuarialne obowiązujące w chwili złożenia wniosku o przeniesienie praw emerytalnych;obciążenie Komisji kosztami postępowania.