Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandsgericht Bamberg (Tyskland) den 11 juni 2021 – Brottmålsprocess mot MR

(Mål C-365/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandsgericht Bamberg

Part i det nationella målet

MR

Tolkningsfrågor

1.    Är artikel 55 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (tillämpningskonventionen)1 förenlig med artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt fortfarande giltig i den mån undantag från förbudet mot dubbelbestraffning medges genom att en avtalsslutande part i samband med ratificering, antagande eller godkännande av denna konvention kan förklara sig icke bunden av artikel 54 i tillämpningskonventionen om en gärning som avses i en utländsk dom omfattat brott mot statens säkerhet eller andra för denna avtalsslutande part lika väsentliga intressen?

2.    Om den första frågan besvaras jakande:

Utgör artiklarna 54 och 55 i tillämpningskonventionen och artiklarna 50 och 52 i stadgan hinder mot att de tyska domstolarna tolkar den förklaring som Förbundsrepubliken Tyskland avgivit i samband med ratificeringen av konventionen med avseende på 129 § StGB (Bundesgesetzblatt 1994 II 631) så, att den även omfattar sådana kriminella organisationer – såsom den här aktuella – vars verksamhet uteslutande omfattar ekonomisk brottslighet och därutöver inte verkar i politiskt, ideologiskt, religiöst eller filosofiskt syfte och inte heller med otillbörliga medel eftersträvar något inflytande på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsväsen eller ekonomi?

____________

(1 ) Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 2000, s. 19).