Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 września 2011 r. – Mariën przeciwko ESDZ

(Sprawa F-15/11)1

Język postępowania: angielski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. 139 z 7.5.2011, s. 30-31.