4. juulil 2011 esitatud hagi - Lyder Enterprises versus Ühenduse Sordiamet - Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)

(kohtuasi T-367/11)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Uus-Meremaa) (esindaja: solicitor G. Pickering)

Kostja: Ühenduse Sordiamet

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Liner Plants NZ (1993) Ltd (Waitakere, Uus-Meremaa)

Nõuded

tühistada Ühenduse Sordiameti apellatsioonikoja 18. veebruari 2011. aasta otsus asjas A007/2010; ja

peatada menetlus seniks, kui High Court of New Zealand teeb lõpliku otsuse asjas nr CIV:2011:404:2969.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse sordikaitse taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse sordikaitse: Southern Splendour - ühenduse sordikaitse taotlus nr 2006/1888

Ühenduse sordikaitse taotluse vastulause esitaja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause alus: vastulause tugineb väitel, et hageja ei olnud see isik, kes sordi aretas või avastas ja arendas, või tema õigusjärglane.

Ühenduse sordiameti komitee otsus: jätta taotlus nr 2006/1888 sordile "Southern Splendour" (otsus nr R972) rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Põhimõtte audi alteram partum rikkumine, pädevuse puudumine, loomuõiguse aluspõhimõtete mittemõistmine ja olulise menetlusnormi rikkumine, kuivõrd apellatsioonikoda otsustas, et hageja kirjas sisalduvad tõendid ei olnud vastuvõetavad, kuna nad ei olnud kirjaliku tunnistuse vormis.

____________