Жалба, подадена на 9 юли 2010 г. - Verheyden/Комисия

(Дело F-54/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luc Verheyden (Angera, Италия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решение за отхвърляне на искането на жалбоподателя да получи еднакво третиране с ищците по дела F-5/05 и F-7/05.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за мълчалив отказ на искането на жалбоподателя от 16 юли 2009 г.;

ако е необходимо, да се отмени приетото на 29 март 2010 г. изрично решение за отхвърляне на административната жалба на жалбоподателя от 28 декември 2009 г.;

да се осъди Комисията да плати обезщетение в размер на 3 000 EUR;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________