2019 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour administrative d'appel de Versailles (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) / Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Byla C-497/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 13 straipsnis – Gyvūnų gerovė – Reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 – Žudomų gyvūnų apsauga – Tam tikri skerdimo metodai, būtini religinėms apeigoms atlikti – Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 – 3 straipsnis ir 14 straipsnio 1 dalies b punkto viii papunktis – Suderinamumas su ekologine gamyba – Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 –57 straipsnio pirma pastraipa – Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour administrative d'appel de Versailles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Atsakovė: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Rezoliucinė dalis

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, visų pirma jo 3 straipsnis ir 14 straipsnio 1 dalies b punkto viii papunktis, siejamas su SESV 13 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį neleidžiama ES ekologinės gamybos logotipu, nurodytu 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės, iš dalies pakeisto 2010 m. kovo 24 d. Reglamentu (ES) Nr. 271/2010, 57 straipsnio pirmoje pastraipoje, ženklinti produktų iš gyvūnų, kuriems buvo atliktas ritualinis skerdimas be išankstinio apsvaiginimo laikantis 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos, visų pirma jo 4 straipsnio 4 dalyje, nustatytų sąlygų.

____________

1 OL C 347, 2017 10 16.