Žaloba podaná 12. apríla 2022 – Conféderation nationale du Crédit Mutuel a i./ECB

(vec T-189/22)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Paríž, Francúzsko) a 37 ďalších žalobcov (v zastúpení: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi a M. Dalon, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil oddiel 1.4 a oddiely 3.4.1 až 3.4.8 rozhodnutia ECB č. ECB-SSM-2022-FRCMU-6 (prijatého spolu s jeho prílohami) z 2. februára 2022 v rozsahu, v akom stanovuje opatrenia na prijatie neodvolateľných platobných záväzkov týkajúcich sa systémov ochrany vkladov alebo fondov na riešenie krízových situácií,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania,

prijal podľa článkov 88 a 89 rokovacieho poriadku procesné opatrenie, ktorým sa zabezpečí, aby ECB oznamovala rozhodnutia o neodvolateľných platobných záväzkoch prijatých pre iné bankové inštitúcie na rok 2021, najmä tie, ktoré sa týkajú iných francúzskych bankových inštitúcií.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú štyri žalobné dôvody, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako žalobné dôvody uvedené v rámci veci T-186/22, BNB Paribas/ECB.

____________