Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy - Polska) – DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Sprawa C-522/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Umorzenie postępowania

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Najwyższy

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca:

Strona przeciwna: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Przy udziale: Prokuratury Krajowej

Sentencja

Umarza się postępowanie w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego w sprawie C 522/18 przez Sąd Najwyższy (Polska) postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2018 r.

____________

1 Dz.U. C 427 z 26.11.2018.