Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Administrativen sad Blagoevgrad (Βουλγαρία) στις 23 Μαρτίου 2021 – VS κατά Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Υπόθεση C-180/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Administrativen sad Blagoevgrad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: VS

Καθού: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 1, παράγραφος 1, της [οδηγίας 2016/680 1 ] την έννοια ότι, κατά τη διατύπωση των σκοπών της διάταξης, οι απαριθμούμενοι σε αυτό όροι της «πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων» νοούνται ως πτυχές ενός γενικού σκοπού;

Ισχύουν οι διατάξεις του [κανονισμού 2016/679 2 ] και έναντι των εισαγγελικών αρχών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, λόγω του ότι αυτές, είτε διά της αναφοράς ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για το εμπλεκόμενο πρόσωπο είτε διά κοινοποιήσεως του περιεχομένου της στο πλαίσιο αντίκρουσης αστικής αγωγής που στρεφόταν κατά των εν λόγω αρχών, χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο αυτό τις οποίες οι ίδιες ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά το άρθρο 3, σημείο 8, της [οδηγίας 2016/680] είχαν καταχωρίσει σε φάκελο δικογραφίας που σχηματίστηκε για το εν λόγω πρόσωπο με σκοπό τη διερεύνηση ενδείξεων αξιόποινης πράξης;

2.1    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ανωτέρω ερώτημα:

Έχει ο όρος «έννομα συμφέροντα» στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, της [οδηγίας 2016/679] την έννοια ότι καλύπτει την πλήρη ή μερική δημοσιοποίηση των πληροφοριών για ένα πρόσωπο οι οποίες περιλήφθηκαν σε δικογραφία που σχηματίστηκε από τις εισαγγελικές αρχές για το πρόσωπο αυτό, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, όταν η εν λόγω δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα με σκοπό την άμυνα του υπευθύνου επεξεργασίας ως διαδίκου σε αστική δίκη, ενώ μάλιστα το υποκείμενο των δεδομένων αποκλείεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών;

____________

1 EE 2016, L 119, σ. 89.

2 ΕΕ 2016, L 119, σ. 1.