Tožba, vložena 16. junija 2006 - Kyriazi proti Komisiji

(Zadeva F-66/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. septembra 2005 o imenovanju tožeče stranke za uradnika na poskusnem delu z razvrstitvijo v naziv C*1, plačilni razred 2, in vsakega nadaljnjega akta in/ali s to odločbo povezanega akta, kot je odločba o ukinitvi dodatka za pisarniško pomoč in o tem, da se po njegovi titularizaciji ne bo ponovno uvedel;

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 6. marca 2006, o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, katere namen je razglasitev ničnosti zgoraj navedene odločbe;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, izbrana udeleženka notranjega natečaja za prehod iz kategorije COM/PC/04, je bila v trenutku njenega vpisa na seznam primernih kandidatov navedenega natečaja in do 31. julija 2004 začasni uslužbenec Komisije naziva C*2 (prejšnji naziv C5). Nato je na isti instituciji začasno delala do 1. novembra 2004, datuma, ko je bila ponovno zaposlena kot začasni uslužbenec in razvrščena v naziv C*1 ne da bi bila upravičena do dodatka za pisarniško pomoč, ki ga je prejemala na podlagi prejšnje pogodbe. 16. aprila 2005 je bila imenovana za uradnika na poskusnem delu z enako razvrstitvijo.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka zatrjuje, da naj bi uprava kršila člena 31(1) in 25, pododstavek 2, Kadrovskih predpisov ter člena 5 in 18 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom. Prav tako se sklicuje na bistvene kršitve postopka in določb glede objave javnega natečaja ter na nespoštovanje več splošnih pravnih načel, zlasti načela legitimnega pričakovanja, načela pravna varnosti, načela dobre uprave in načela enakega obravnavanja.

Tožeča stranka poleg tega meni, da je Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev1, v delu, ki uvaja člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, nezakonita, ker OPI to določbo razlaga tako, da dovoljuje razvrstitev tožeče stranke v naziv C*1, plačilni razred 2, v nasprotju z določbo člena Kadrovskih predpisov 31 in več pravnih načel.

____________

1 - ULEU L 124, 27.4.2004, str. 1.