Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. apríla 2007 - C a F/Komisia

(vec F-44/06 a F-94/06)1

(Úradníci - Článok 78 služobného poriadku - Invalidný dôchodok - Vykonanie rozsudku Súdu prvého stupňa - Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: C a F (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. van Rossum, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca)

Predmet spojených vecí:

Vo veci F-44/06:

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia z 13. júna 2005, ktorým sa zamieta vo vzťahu ku žalobcovi prijatie akýchkoľvek opatrení vyplývajúcich z rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. novembra 2004 vo veci T-376/02 podanej tým istým žalobcom proti rozhodnutiu zo 14. januára 2002, a na druhej strane zrušenie rozhodnutia z 23. februára 2006 o odchode žalobcu do dôchodku a o priznaní invalidného dôchodku v súlade s ustanoveniami článku 78 ods. 3 služobného poriadku, s retroaktívnym účinkom od 1. februára 2002

Vo veci F-94/06:

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia z 23. februára 2006 o odchode žalobcu do dôchodku a o priznaní invalidného dôchodku stanoveného podľa článku 78 ods. 2 služobného poriadku, s retroaktívnym účinkom od 1. februára 2002 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 2 000 eur ako náhradu vzniknutej nemajetkovej ujmy.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a dve tretiny trov konania žalobcov vo veciach F-44/06, C/Komisia, a F-94/06, F/Komisia.

____________

1 - F-44/06: Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 25 a F-94/06: Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 22.