TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.

Byla F‑28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – 2004 m. vertinimo procedūra – Ieškinys dėl panaikinimo – Motyvavimas – Akivaizdi vertinimo klaida“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo P. Sequeira Wandschneider prašo panaikinti ataskaitą apie jo karjeros raidą, parengtą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir priteisti jam iš Komisijos 5 000 eurų turtinės ir neturtinės žalos, kurią jis patyrė dėl ataskaitos apie karjeros raidą už 2004 metus, atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Ataskaitos tvirtintojo dalyvavimas vertinimo procedūroje

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Parengimas – Skirtingi vertintojai per tą patį vertinimo laikotarpį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Jungtinio vertinimo komiteto sudarymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Apeliacinio vertintojo vaidmuo

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

5.      Pareigūnai – Vertinimas – Teisės į gynybą užtikrinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

6.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Būtinas aprašomųjų komentarų ir vertinimo balais suderinamumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

7.      Pareigūnai – Teisės ir pareigos – Saviraiškos laisvė – Naudojimasis – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 12 ir 21 straipsniai)

1.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, 2 straipsnio 3 dalies, pagal kurią ataskaitos tvirtintojas pasirašo iš pradžių vertintojo parengtą ataskaitą apie karjeros raidą, ir iš minėtų bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 8 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos, pagal kurią vertintojas ir ataskaitos tvirtintojas užbaigia šią ataskaitą, matyti, kad ataskaitos tvirtintojas turi būti laikomas vertintoju tikrąja to žodžio prasme. Todėl remiantis aplinkybe, kad informacinėje sistemoje nuodyta, jog ataskaitos tvirtintojas baigė vertinimą, negali būti daroma išvada, kad vertintojas perdavė savo funkcijas ataskaitos tvirtintojui.

(žr. 43 punktą)

Nuoroda:

2005 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 64 punktas.

2.      Iš tarpusavyje susijusių Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, 1 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 4 straipsnio 1 ir 2 dalių matyti, kad ataskaita apie karjeros raidą siekiama įvertinti dirbančio asmens darbo našumą, gebėjimus ir elgesį tarnyboje per visą vertinimo laikotarpį. Taigi vertintojas, atsižvelgdamas į prieš tai nustatytus tikslus, turi įvertinti šio asmens veiklą per visą vertinimo laikotarpį, net jeigu konkrečią minėto laikotarpio dalį jis nebuvo jo vadovas. Tad supaprastinta ataskaita siekiama suteikti vertintojui informacijos, reikalingos vertinamo pareigūno funkcijoms, kurias jis vykdė per šią konkrečią vertinimo laikotarpio dalį, įvertinti. Todėl aplinkybė, kad antrasis vertintojas perėmė pirmojo vertintojo vertinimą už tą patį vertinimo laikotarpį, nepatvirtina, kad jis neatliko suinteresuotojo asmens vertinimo.

(žr. 49 punktą)

3.      Dėl to, kad Jungtinio vertinimo komiteto posėdyje, kuriame nagrinėjama pareigūno apeliacija dėl ataskaitos apie jo karjeros raidą, dalyvauja narys, tarp kurio ir minėto pareigūno anksčiau buvo kilę konfliktų, šio organo vykdoma procedūra negali tapti negaliojančia, nes šis narys, kuris yra tik pavaduojantis minėto komiteto narys, nedalyvavo balsuojant ir niekas nepatvirtina, kad vien savo buvimu jis galėjo daryti įtaką šiam balsavimui.

(žr. 59–61 punktus)

4.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, 9 straipsnio 7 dalies antros pastraipos matyti, kad apeliacinio vertintojo vaidmuo neturi būti painiojamas su vertintojo arba ataskaitos tvirtintojo vaidmeniu ir kad apeliacinis vertintojas gali, jeigu Jungtinis vertinimo komitetas jam nepateikė rekomendacijų, galutinai patvirtinti ataskaitą apie karjeros raidą, nepateikdamas konkrečių jo sprendimą pagrindžiančių motyvų.

(žr. 78 punktą)

5.      Teisės į gynybą užtikrinimas visose asmens atžvilgiu pradedamose procedūrose, kuriose gali būti priimtas aktas jo nenaudai, yra pagrindinis Bendrijos teisės principas. Šis principas reikalauja, kad atitinkamas asmuo turėtų galimybę tinkamai pateikti savo nuomonę dėl inkriminuojančios informacijos, kuria gali būti remiamasi rengiamame akte. Šis tikslas geriausiai pasiekiamas Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrosiomis įgyvendinimo nuostatomis, kurias priėmė Komisija ir kuriomis siekiama užtikrinti rungtyniškumą per visą pareigūnų vertinimo procedūrą. Ieškovas, galėjęs pateikti savo kaltinimus kiekviename šios procedūros etape, neturėtų tvirtinti, kad jo teisė į gynybą buvo pažeista.

(žr. 87–90 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1986 m. liepos 10 d. Sprendimo Belgija prieš Komisiją, 234/84, Rink. p. 2263, 27 punktas; 2000 m. spalio 5 d. Sprendimo Vokietija prieš Komisiją, C‑288/96, Rink. p. I‑8237, 99 punktas.

2005 m. kovo 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Vlachaki prieš Komisiją, T‑277/03, Rink. VT p. I‑A‑57 ir II‑243, 64 punktas.

6.      Rengiant ataskaitas apie karjeros raidą, jose pateiktais aprašomaisiais komentarais siekiama pateisinti balais išreikštus vertinimus. Šie aprašomieji komentarai – tai vertinimo, kuris yra jų skaitinė išraiška, pagrindas ir leidžia pareigūnui suprasti gautą balą. Todėl ataskaitoje pateikti aprašomieji komentarai turi atitikti balais išreikštą vertinimą. Atsižvelgiant į tai, kad vertintojai turi labai didelę diskreciją spręsti apie vertinamų asmenų darbą, galimu atitikties trūkumu ataskaitoje apie karjeros raidą vis dėlto negalima pateisinti šios ataskaitos panaikinimo, nebent toks trūkumas būtų akivaizdus.

(žr. 109 punktą)

Nuoroda:

2006 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Carius prieš Komisiją, T‑173/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑243 ir II‑A‑2‑1269, 106 punktas.

7.      Nors saviraiškos laisvė yra pagrindinė Bendrijos pareigūnų teisė, tačiau ji nepateisina nepagrįstų tvirtinimų, kuriuos pareigūnas pateikia savo vadovų atžvilgiu ir kurie gali juos apšmeižti.

(žr. 143 punktą)

Nuoroda:

1989 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo Oyowe ir Traore prieš Komisiją, C‑100/88, Rink. p. 4285, 16 punktas.

1991 m. lapkričio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Williams prieš Audito Rūmus, T‑146/89, Rink. p. II‑1293, 72 ir 76 punktai.