Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 4 februari 2021 – Brottmål mot KT

(Mål C-71/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski gradski sad

Eftersökt person

KT

Tolkningsfrågor

Är det enligt bestämmelserna i artikel 1.2 och 1.3 i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om förfarande för överlämnande mellan Europeiska unionens medlemsstater och Island och Norge tillåtet att utfärda en ny arresteringsorder för lagföring för samma gärningar mot en person som en medlemsstat i Europeiska unionen har vägrat att överlämna på grundval av artikel 1.3 i avtalet, jämförd med artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 8 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

Är det enligt bestämmelserna i artikel 1.3 i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om förfarande för överlämnande mellan Europeiska unionens medlemsstater och Island och Norge samt i artiklarna 21.1 och 67.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artiklarna 6 och 45.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tillåtet att en medlemsstat, som har mottagit en arresteringsorder, gör en förnyad prövning i ett mål där en annan medlemsstat har avslagit begäran om överlämnande av samma person för lagföring för samma gärningar efter det att den eftersökta personen har utövat sin rätt till fri rörlighet och flyttat från den stat i vilken begäran om överlämnande avslogs till den stat till vilken den nya arresteringsordern har översänts?

____________