Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil n °1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante - Spanien) – Francisco Gutiérrez Naranjo mot Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA mot Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

(Målen C-154/15, C-307/15 och C-308/15)1

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 93/13/EEG – Konsumentavtal – Hypotekslån – Oskäliga villkor – Artikel 4.2 – Artikel 6.1 – Ogiltigförklaring – Den nationella domstolens begränsning av verkningarna i tiden av att ett oskäligt villkor förklaras ogiltigt)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Motpart: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Domslut

Artikel 6.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas så, att den utgör hinder för nationell rättspraxis som tidsmässigt begränsar verkan av avtalets återgång i samband med fastställandet i domstol av att ett villkor i ett avtal som en näringsidkare ingått med en konsument är oskäligt i den mening som avses i artikel 3.1 i detta direktiv, så att enbart belopp som felaktigt erlagts med tillämpning av ett sådant villkor efter dagen för domstolsbeslutet att förklara villkoret oskäligt, ska återbäras.

____________

(1 ) EUT C 228, 13.07.2015

EUT C 279 du 24.08.2015