Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 11ης Ιανουαρίου 2011

Dekker κατά Europol

(υπόθεση F-87/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος διέταξε τη διαγραφή της υποθέσεως, κατόπιν επιτεύξεως συμβιβασμού.

____________

1 - ΕΕ C 243 της 30/1/10, σ. 80.