Odvolanie podané 16. mája 2017: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. marca 2017 vo veci T-194/13, United Parcel Service/Európska komisia

(vec C-265/17 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolam, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok,

vrátil vec Všeobecnému súdu a

o trovách konania rozhodol neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    V rozsudku sa chybne uvádza, že od Komisie sa žiadalo, aby spoločnosti United Parcel Service oznámila konečné znenie modelu koncentrácie ceny pred prijatím rozhodnutia.

2.    Aj keby neoznámenie konečného znenia modelu koncentrácie ceny zo strany Komisie v prospech spoločnosti United Parcel Service mohlo porušovať právo tejto spoločnosti na obhajobu, v rozsudku sa uvádzajú chybné tvrdenia týkajúce sa dôkazného charakteru modelu koncentrácie ceny, a v dôsledku toho právnych kritérií uplatniteľných na preukázanie toho, že rozhodnutie má byť zrušené.

3.    Aj keby za týchto okolností mohlo dôjsť k porušeniu práv spoločnosti United Parcel Service na obhajobu, v rozsudku došlo k pochybeniu, keďže sa nereagovalo na tvrdenia Komisie, že žalobný dôvod spoločnosti United Parcel Service je neúčinný a že táto spoločnosť mohla porozumieť modelu koncentrácie ceny.

4.    V každom prípade tvrdenia uvedené v rozsudku nemôžu odôvodniť zrušenie rozhodnutia.

____________