Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Bugarska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-544/20)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Republika Bugarska (zastupnici: L. Zaharieva, Tsv. Mitova i M. Georgieva)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi Direktivu (EU) 2020/10571 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012;

Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije naloži snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj svoju tužbu temelji na sljedećih pet tužbenih razloga:

1. Povreda načela proporcionalnosti predviđenog člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i člankom 1. Protokola (br. 2) uz UEU i uz Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

2. Povreda načela jednakog postupanja i zabrane diskriminacije predviđenih člankom 18. UFEU-a te člancima 20. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, načela jednakosti država članica pred Ugovorima predviđenog člankom 4. stavkom 2. UEU-a te, u mjeri u kojoj to Sud smatra potrebnim, članka 95. stavka 1. UFEU-a.

3. Povreda članka 91. stavka 1. UFEU-a.

4. Povreda članka 91. stavka 2. i članka 90. UFEU-a u vezi s člankom 3. stavkom 3. UEU-a i članka 94. UFEU-a.

5. Povreda članaka 34. i 35. UFEU-a, koja nije opravdana člankom 36. UFEU-a, i povreda članka 58. stavka 1. u vezi s člankom 91. UFEU-a ili, podredno, članka 56. UFEU-a.

____________

1 SL 2020., L 249, str. 49.