Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Itaalia) 10. märtsil 2021 – Comune di Camerota

(kohtuasi C-161/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Comune di Camerota

Eelotsuse küsimused

Kas ELL artikliga 2 (eelkõige seoses õigusriigi põhimõttega) ja artikliga 19, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47, ELTL artikli 120 lõikega 1 ja artikli 126 lõikega 1, direktiivi 2011/85/EL1 artikli 3 lõikega 1, artikli 6 lõike 1 punktiga b, määruse (EL) nr 473/20132 artikliga 5 ning Euroopa Liidu õiguse proportsionaalsuse, lojaalse koostöö ja tõhusa toime põhimõtetega, mis tulenevad ELTL artiklitest 4 ja 5, on vastuolus selliste riigisiseste erakorralise seisukorra õigusnormide tõlgendamine ja kohaldamine nagu 14. augusti 2020. aasta dekreetseaduse nr 104, muudetud redaktsioonis seadusena kinnitatud 13. oktoobri 2020. aasta seadusega nr 126, artikli 53 lõige 8, kuna see säte takistab, kuigi vaid ajutiselt (15. augustist 2020 kuni 30. juunini 2021 ja seega pikemaks ajaks kui kestab erakorraline seisukord), tõhusa ja õigeaegse kohtuliku kontrolli teostamist eelarve-eeskirjade järgimise üle, mis on põhiseaduse ja riigisisese õigusraamistikuga antud sõltumatu ja eelarveasjadele spetsialiseerunud kohtu Corte di conti (kontrollikoda) pädevusse, peatades eelkõige kohtuliku kontrolli teostamise kohalike omavalitsusüksuste üle, kes on sellises raske struktuurse tasakaalustamatuse olukorras, mis võib kaasa tuua nende maksejõuetuse, ja kes on alustanud pikaajalist konsolideerimisprotsessi ning kelle üle on vaja – just sel põhjusel, aga ka tervishoiukriisist tulenevate raskuste tõttu – rohkem kui teiste üksuste üle teostada sõltumatut, tõhusat ja õigeaegset järelevalvet, mis hoiab ära finantskriisi süvenemise ja selle, et konsolideerimisprotsessist kõrvalekaldumine muutuks pöördumatuks ja tooks kaasa omavalitsusüksuse maksejõuetuse?

Kas ELL artikli 3 lõikega 3, ELTL artikli 3 lõike 1 punktiga b, artikli 119 lõigetega 1 ja 2 ning artikliga 120, direktiivi 2011/7/EL3 artiklitega 1 ja 4 ning protokolliga nr 27 siseturu ja konkurentsi kohta on vastuolus selliste riigisiseste erakorralise seisukorra õigusnormide tõlgendamine ja kohaldamine nagu 14. augusti 2020. aasta dekreetseaduse nr 104, muudetud redaktsioonis seadusena kinnitatud 13. oktoobri 2020. aasta seadusega nr 126, artikli 53 lõige 9, kuna selle sättega on kehtestatud uus peatamise juhtum – 15. augustist 2020 kuni 30. juunini 2021 on peatatud võlausaldajate täitemenetlused selliste omavalitsusüksuste suhtes, kelle tasakaalustamise kava on heaks kiidetud, põhjendades peatamist üksnes viitega tervishoiukriisile ja täiendades seda, mille omavalitsusüksused on juba saanud Tuel artikli 243bis lõike 4 ja artikli 243quater lõike 5 alusel, kusjuures sellele peatamisele ei järgne kõiki võlakohustusi hõlmavat maksejõuetusmenetlust, mis oleks võlanõuete rahuldamise alternatiivne viis, mille tagajärg on see, et täitemenetluste edasine ja kauakestev peatamine toob kaasa avaliku võimu asutuste hilinenud maksmise edasise süvenemise ning kahjustab seega konkurentsi ja võlausaldajatest ettevõtjate kaitset?

____________

1     Nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta (ELT 2011, L 306, lk 41).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta (ELT 2013, L 140, lk 11).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT 2011, L 48, lk 1).