A Bíróság (első tanács) 2006. október 26-i ítélete (az Audiencia Provincial de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Elisa María Mostaza Claro kontra Centro Móvil Milenium SL

(C-168/05. sz. ügy)1

(93/13/EGK irányelv - A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek - Tisztességtelen feltétel elleni kifogás hiánya a választottbírósági eljárás során - E kifogás előterjesztésének lehetősége a választottbírósági ítélet ellen irányuló keresetben)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Elisa María Mostaza Claro

Alperes: a Centro Móvil Milenium SL

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Audiencia Provincial de Madrid - A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.) 6. cikke (1) bekezdésének, 7. cikke (1) bekezdésének és a melléklet 1. rész q) pontjának értelmezése - Megfelelő és hatékony eszközök a tisztességtelen feltételek alkalmazásának megszüntetésére - A választottbírósági szerződés semmissége, amelyre a fogyasztó nem hivatkozott a választottbírósági eljárás során

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy valamely választottbírósági ítélet megsemmisítése iránti keresetet elbíráló nemzeti bíróság akkor is köteles vizsgálni a választottbírósági kikötés semmisségét és megsemmisíteni ezt a választottbírósági ítéletet, amennyiben megállapítja, hogy a fenti szerződés a fogyasztóra nézve hátrányos tisztességtelen feltételt tartalmazott, ha a fogyasztó erre a semmisségre nem a választottbírósági, hanem csak a megsemmisítés iránti eljárás során hivatkozott.

____________

1 - HL C 155., 2005.6.25.