Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 10 januari 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek mot Facebook Ireland Limited

(Mål C-18/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Eva Glawischnig-Piesczek

Svarande: Facebook Ireland Limited

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”)1 generellt hinder för att någon av de nedan angivna skyldigheterna åläggs en värdtjänstleverantör (”host provider”) som har underlåtit att omedelbart avlägsna olaglig information, närmare bestämt inte enbart denna olagliga information, i den mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet, utan även annan information med identisk ordalydelse:

    a.a. globalt?

    a.b. i den aktuella medlemsstaten?

    a.c. från den aktuella användaren globalt?

    a.d. från den aktuella användaren i den aktuella medlemsstaten?

2.    Om fråga 1 besvaras nekande: Gäller detta även för information med motsvarande innehåll?

3.    Gäller detta även för information med motsvarande innehåll så snart som operatören har fått kännedom om denna omständighet?

____________

1 EUT L 178, 2000, s.1.