VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

10 päivänä lokakuuta 2007

Asia F-107/06

Michael Berrisford

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2005 ylennyskierros – Etusijapisteiden antaminen – Henkilöstösääntöjen 45 artiklan soveltamista koskevat määräykset

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Michael Berrisford vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen olla kirjaamatta hänen nimeään hallinnollisissa tiedotteissa nro 85/2005 23.11.2005 julkaistuun palkkaluokasta A*12 palkkaluokkaan A*13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella ja velvoittamaan komission suorittamaan hänelle 25 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen.

Ratkaisu: Päätös olla kirjaamatta kantajan nimeä hallinnollisissa tiedotteissa palkkaluokkaan A*13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella kumotaan. Vaatimukset hylätään muilta osin. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Ylennys – Ansioiden vertailu


Kun nimittävä viranomainen vertailee ylennyskelpoisten virkamiesten ansioita henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaisesti, sen on tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti jokaiseen ehdokkaaseen liittyvät olennaiset seikat.

Se, että virkamiestä on aikaisemmilla ylennyskierroksilla ehdotettu ylennettäväksi mutta tällä ei ole ollut vaikutusta, on yksi huomioon otettava seikka. Tämä seikka on näet merkityksellinen ylennystekijä, elleivät asianomaisen ansiot ole sen jälkeen vähentyneet.

Sen, että tämän seikan huomioon ottaminen on välttämätöntä, vahvistavat komission hyväksymien henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset, joiden mukaan ylennys on myönnettävä pitkältä aikaväliltä arvioitujen henkilökohtaisten ansioiden vertailun jälkeen.

Se, että näitä aikaisempia ehdotuksia ei otettaisi huomioon, saattaisi johtaa myös siihen, että erilaisia tilanteita kohdellaan samalla tavoin.

Mikäli ilmenisi, että ylennyskomitean huomioon ottamat etusijapisteiden myöntämisperusteet estävät tämän ansioihin liittyvän erityisen seikan huomioon ottamisen, nimittävän viranomaisen pitäisi hylätä tällaisten perusteiden soveltaminen, koska sen on noudatettava ylemmäntasoisia oikeussääntöjä.

(ks. 67, 68, 71–76 ja 103 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑269/90, Technische Universität München, 21.11.1991 (Kok. 1991, s. I‑5469, 14 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑169/89, Frederiksen v. parlamentti, 11.12.1991 (Kok. 1991, s. II‑1403, 69 kohta); asia T‑30/04, Sena v. AESA, 4.5.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑113 ja II‑519, 80 kohta); asia T‑132/03, Casini v. komissio, 15.9.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑253 ja II‑1169, 69 kohta) ja asia T‑432/04, Parlante v. komissio, 6.6.2007 (Kok. H. 2007, s. I-A-2-0000 ja II-A-2-0000, 97 kohta).