Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 28 maj 2021 – A1 och A2 mot I

(Mål C-352/21)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i det nationella målet

Klagande: A1 och A2

Motpart: I

Tolkningsfråga

Ska artikel 15 led 5 jämförd med artikel 16 led 5 i Bryssel I-förordningen1 tolkas så, att kaskoförsäkringar avseende fritidsbåtar som inte används för kommersiella ändamål omfattas av undantaget i artikel 16 led 5 i samma förordning och är ett försäkringsavtal som innehåller en prorogationsklausul som avviker från principen i artikel 11 i förordningen följaktligen giltigt mot bakgrund av artikel 15 led 5 i samma förordning?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).