Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 26. lipnja 2013. –

BU protiv EMA-e

(Spojeni predmeti F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 65, 3.3.2012., str. 24.; SL C 209, 14.7.2012., str. 14.; SL C 379, od 8.12.2012., str. 34.