Talan väckt den 22 maj 2017 – Niemelä m.fl. mot ECB

(Mål T-321/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Heikki Niemelä (Ohain, Belgien) Mika Lehto (Esbo, Finland), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) och Nemea Bank plc (St. Julians) (ombud: advokaten A. Meriläinen)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

i första hand, ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 23 mars 2017 ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 om att återkalla Nemea Bank plc:s (nedan kallad enheten under tillsyn) tillstånd som kreditinstitut,

i andra hand, ändra ECB:s beslut så att genomförandet av detta upphör med hänsyn till den irreparabla skada som ett omedelbart och fortsatt genomförande av beslutet kan antas medföra för enheten under tillsyns aktörer, särskilt bankens insättare, anställda och aktieägare, och att det tillåts eller på annat sätt krävs att de direkta/indirekta aktieägarna av enheten under tillsyn skiljer sig från sina poster i banken inom en rimlig period som fastställs häri,

förplikta svaranden att utge skadestånd med ett belopp på 10 miljoner euro jämte lagstadgad ränta från den 23 mars 2017 för den skada som sökanden har lidit till följd av beslutet, samt

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader i förevarande mål.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

Första grunden: Omständigheterna i målet är inte korrekt återgivna i motiveringen till beslutet och/eller motiveringen är otillräcklig.

Sökandena gör gällande att ECB inte kunde anta ett fullständigt motiverat beslut med anledning av pågående nationella överklagandeförfaranden.

Andra grunden: ECB har gjort en uppenbart felaktig bedömning.

Sökandena gör gällande att ECB har gjort en felaktig bedömning när den förlitade sig på att direktiven från Malta Financial Services Authority (Maltas tillsynsmyndighet för finansiella tjänster) var slutliga och definitiva, trots att dessa fortsatt kan godkännas, ogiltigförklaras eller ändras av Financial Services Tribunal (domstolen för finansiella tjänster). I vart fall har ECB gjort en uppenbart felaktig bedömning när den fann att återkallandet av enheten under tillsyns licens var att föredra framför en tvångsförsäljning och att sannolikheten var låg att försäljningsalternativet skulle kunna förverkligas.

Tredje grunden: Det angripna beslutet bygger på en felaktig rättstillämpning.

Sökandena gör gällande att ECB inte var behörig att anta det angripna beslutet, eftersom behörigheten att återkalla enheten under tillsyns tillstånd som kreditinstitut ligger på Malta Financial Services Authority (Maltas tillsynsmyndighet för finansiella tjänster) och inte på ECB. ECB antog beslutet utan behörighet (ultra vires) och åsidosatte sökandenas rätt att överklaga enligt nationell lagstiftning, liksom deras rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol enligt unionsrätten.

Fjärde grunden: ECB har missbrukat sina befogenheter.

Sökandena gör gällande att ECB, även om den hade den angripna behörigheten, har missbrukat sina befogenheter på sådant sätt att enheten under tillsyn och de andra sökandena blev fråntagna deras rätt att överklaga enligt nationell lagstiftning.

Femte grunden: ECB:s beslut är inte förenligt med unionsrätten, eftersom det strider mot proportionalitetsprincipen.

Sökandena gör gällande att i förevarande mål skulle proportionalitetsprincipen ha hindrat återkallandet av tillståndet för enheten under tillsyn. Mot bakgrund av omständigheterna skulle försäljningen av banken ha orsakat mindre skada för enheten under tillsyn och skulle inte ha varit till skada för enheten under tillsyns insättare, anställda och aktieägare.

____________