Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 8ης Ιουνίου 2017 –
Dextro Energy κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C296/16 P) (1)

«Αίτηση αναιρέσεως – Προστασία των καταναλωτών – Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 – Ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας, οι οποίοι διατυπώνονται στα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, καθώς και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών – Απόρριψη του αιτήματος αναγραφής ορισμένων ισχυρισμών, παρά τη θετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)»

1.      Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αρχές – Αναλογικότητα – Περιεχόμενο – Εξουσία εκτιμήσεως του νομοθέτη της Ένωσης – Δικαστικός έλεγχος – Όρια

(Άρθρο 5 § 4 ΣΕΕ)

(βλ. σκέψεις 48-50)

2.      Αναίρεση – Λόγοι – Εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών – Απαράδεκτο – Έλεγχος εκ μέρους του Δικαστηρίου της εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων από το Γενικό Δικαστήριο – Αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως παραμορφώσεως του περιεχομένου τους

(Άρθρο 256 § 1 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1)

(βλ. σκέψεις 56, 57, 73, 97)

3.      Αναίρεση – Λόγοι – Έλλειψη συγκεκριμένης επικρίσεως του σκεπτικού του Γενικού Δικαστηρίου και νομικών επιχειρημάτων προς στήριξη της αναιρέσεως – Απαράδεκτο

(Άρθρο 256 § 1, εδ. 2, ΣΛΕΕ· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 168 § 1, στοιχείο δʹ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρα 58, εδ. 1, και 169 §2)

(βλ. σκέψεις 60, 78, 86, 95, 101, 116)

4.      Αναίρεση – Λόγοι – Απλή επανάληψη των προβληθέντων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου λόγων και επιχειρημάτων – Απαράδεκτο

(Άρθρο 256 § 1, εδ. 2, ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1)

(βλ. σκέψη 61)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει την Dextro Energy GmbH & Co. KG στα δικαστικά έξοδα.


1 ΕΕ C 287 της 8.8.2016.