2021 m. birželio 24 d. Europos Centrinio Banko pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-504/19 Crédit lyonnais / ECB

(Byla C-389/21 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard

Kita proceso šalis: Crédit lyonnais

Apelianto reikalavimai

panaikinti skundžiamą sprendimą;

priteisti iš Crédit lyonnais bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

ECB tvirtina, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas, nes Bendrasis Teismas:

ECB atliktą sudėtingų ekonominių elementų vertinimą pakeitė savuoju, taip peržengė teisminės kontrolės ribas ir pažeidė Sąjungos teismų šioje srityje nustatytą standartą;

pažeidė savo pareigą motyvuoti, nes neleido ECB suprasti, kodėl jo atliktas dvigubos valstybės garantijos, suteiktos reguliuojamų taupomųjų indėlių kontekste, vertinimas yra klaidingas;

iškraipė vykstant procesui jam pateiktus įrodymus, nes akivaizdžiai klaidingai suprato tiek pirmojoje instancijoje ginčytą sprendimą (2019 m. gegužės 3 d. sprendimas ECB-SSM-2019-FRCAG-39), tiek ECB taikytą metodologiją, kuria remiantis buvo nagrinėjamas Crédit lyonnais pateiktas prašymas taikyti išimtį;

pažeidė KRR1 4 straipsnio 1 dalies 94 punktą, į pernelyg didelio sverto rizikos apibrėžtį įtraukdamas kriterijus, kurių joje nėra, ir KRR 429 straipsnio 14 dalį, susijusią su sverto koeficiento apskaičiavimo netaikymu tam tikroms pozicijoms, ir taip užkirto kelią ECB pasinaudoti šio straipsnio jam suteikta diskrecija.

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013, p. 1), iš dalies pakeistas 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/62, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento (OL L 11, 2015, p. 37).