Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 ноември 2011 г. — Di Tullio/Комисия

(Дело F-119/10)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Отпуск за национална служба — Член 18 от Условията за работа на другите служители — Професионален военнослужещ — Ръководство на териториално военно формирование за определен срок — Отказ)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Di Tullio (Rovigo, Италия) (представители: адв. É. Boigelot и адв. S. Woog)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението на службите на OLAF, с което на жалбоподателя не се разрешава отпуск за национална служба на основание член 18 от Условията за работа на другите служители.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Di Tullio.

Г-н Di Tullio понася изцяло направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 66.