Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (μονομελές τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 2015 –De Nicola κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-37/12)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Προσωπικό της ΕΤΕπ – Ηθική παρενόχληση – Διαδικασία έρευνας – Έκθεση της επιτροπής έρευνας – Εσφαλμένος ορισμός της ηθικής παρενοχλήσεως – Απόφαση του Προέδρου της ΕΤΕπ να μη δοθεί συνέχεια στην καταγγελία – Ακύρωση – Αγωγή αποζημιώσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Carlo De Nicola (Strassen, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: L. Isola, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εκπρόσωποι: G. Nuvoli και T. Gilliams, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως, αφενός, της επιστολής του Προέδρου της ΕΤΕπ με την οποία αυτός απέρριψε, κατόπιν της γνωμοδοτήσεως της ειδικής επιτροπής «Dignity at work», την καταγγελία περί ηθικής παρενοχλήσεως την οποία είχε υποβάλει ο προσφεύγων και, αφετέρου, των συμπερασμάτων της γνωμοδοτήσεως της εν λόγω ειδικής επιτροπής στο μέτρο που με τη γνωμοδότηση αυτή δεν διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά συνιστώντα ηθική παρενόχληση.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της 20ής Δεκεμβρίου 2011 με την οποία ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απέρριψε την καταγγελία του C. De Nicola περί ηθικής παρενοχλήσεως.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του C. De Nicola.

____________

1     ΕΕ C 184 της 23.6.2012, σ. 24.