Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) στις 11 Φεβρουαρίου 2021 – NSV, NM κατά BT

(Υπόθεση C-87/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea de Apel Cluj

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούντες: NSV, NM

Εφεσίβλητη: BT

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 1, παράγραφος 2, το άρθρο 5 [και] το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ1 την έννοια ότι δεν εξαιρείται από τον έλεγχο ρήτρα συναλλαγματικού κινδύνου η οποία ενσωματώνει σε σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, στηριζόμενη σε σχέσεις ισχύος, αρχή που απηχεί κανόνα ενδοτικού δικαίου, έχοντα εφαρμογή σε σύμβαση εκ χαριστικής αιτίας, ο οποίος σκοπεί στην ίση μεταχείριση των συμβαλλομένων μερών και ο οποίος δεν αποτέλεσε αντικείμενο εκτίμησης εκ μέρους του νομοθέτη προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη εξισορρόπηση μεταξύ των συμφερόντων του επαγγελματία και των συμφερόντων του καταναλωτή, σε περίπτωση που η ενσωμάτωση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον επαγγελματία χωρίς την παροχή στον καταναλωτή, κατά το προσυμβατικό στάδιο, ενημέρωσης, συμβουλών και προειδοποιήσεων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του τραπεζικού προϊόντος όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του νομίσματος του δανείου, ούτως ώστε να δύναται ο καταναλωτής να κατανοήσει τις οικονομικές συνέπειες της δέσμευσης που ανέλαβε;

Έχει η οδηγία 93/13/ΕΟΚ την έννοια ότι η εξαίρεση δεν δικαιολογείται όταν υφίστανται στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ότι ο επαγγελματίας ενσωμάτωσε τη ρήτρα κακόπιστα, γνωρίζοντας ότι η εφαρμογή της αρχής που απηχεί κανόνα ενδοτικού δικαίου είναι ικανή να προκαλέσει σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών εις βάρος του καταναλωτή;

____________

1 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).