EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

3 päivänä elokuuta 2012

Asia F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyys – Kiireellisyysedellytys ei täyty – Oikeudenkäyntimaksut – Työjärjestyksen 94 artikla 

Aihe: SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta ensinnäkin lykkäämään hänen työkyvyttömyyskorvauksistaan perusteettomasti vähennetyn 1 661 euron summan korvaamisesta 19.10.2011 tekemänsä hakemuksen hylkäämistä koskevan komission päätöksen täytäntöönpanoa, toiseksi lykkäämään hänen 20.10.2011 päivättyyn kirjeeseensä sisältyvän valituksen hylkäämistä koskevan komission implisiittisen päätöksen täytäntöönpanoa ja kolmanneksi lykkäämään kaikkien niiden päätösten täytäntöönpanoa, joiden perusteella komissio vähensi hänen vuoden 2011 kesä-, heinä-, elo- ja syyskuun työkyvyttömyyskorvauksistaan 1 661 euron summan.

Ratkaisu: Kantajan välitoimihakemus hylätään. Kantaja velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 1 000 euroa. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Riidanalainen päätös, jonka vaikutukset ovat osittain lakanneet välitoimihakemuksen jättämispäivänä – Hakemus, joka on jätettävä tutkimatta

(SEUT 278 artikla)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Kanne – Muotomääräykset – Täsmällinen ilmoitus hakemuksen kohteesta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 102 artiklan 3 kohta)

3.       Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntimaksut – Virkamiehen oikeuden väärinkäyttönä nostamasta kanteesta aiheutuneet kustannukset virkamiestuomioistuimelle – Virkamiehen velvoittaminen kyseisten kustannusten korvaamiseen – Sovellettavuus välitoimihakemuksen yhteydessä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

1.      Kun riidanalaisen päätöksen osan vaikutukset ovat lakanneet välitoimihakemuksen jättämispäivänä, sitä koskevat vaatimukset on jätettävä tutkimatta.

(ks. 23 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑140/11 R, BK v. komissio, 28.2.2012, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Välitoimihakemus, joka on epämääräinen ja epätarkka, ei sen kohdetta koskevien tarkempien tietojen puuttuessa täytä niitä edellytyksiä, joista määrätään virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, johon viitataan saman työjärjestyksen 102 artiklan 3 kohdassa, eikä sitä näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

(ks. 24 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑422/03 R II, Enviro Tech Europe ja Enviro Tech International v. komissio, 2.7.2004, 59 kohta

3.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohdassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on erityisesti sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa. Koska tässä määräyksessä ei ole rajoitettu olosuhteita, joissa virkamiestuomioistuimelle voi aiheutua asianosaisen menettelyn vuoksi kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, sitä voidaan soveltaa välitoimihakemuksen tutkimiseen.

(ks. 30 kohta)