Жалба, подадена на 13 октомври 2008 г. - Ketselidou/Комисия

(Дело F-81/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Zoe Ketselidou (Брюксел, Белгия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на поисканото от жалбоподателя преразглеждане на изчислението на осигурителния стаж, който да се вземе предвид при трансфера на придобитите в Гърция пенсионни права към общностната схема

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението с дата от 10 януари 2008 г., с което ОН отхвърля поисканото от жалбоподателя преразглеждане на изчислението на осигурителния стаж, придобит от него в рамките на пенсионната схема на институциите на Европейските общности след трансфера на неговите пенсионни права от гръцките институции за социално осигуряване;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________