Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Mercantil n°7 de Barcelona (Spanje) op 11 maart 2021 – AD e.a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV en DAF Trucks Duitsland GmbH

(Zaak C-163/21)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado Mercantil n°7 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: AD en andere

Verwerende partijen: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV en DAF Trucks Duitsland GmbH

Prejudiciële vraag

Dient artikel 5, lid 1, van richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014, betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie1 , aldus te worden uitgelegd dat de overlegging van relevant bewijsmateriaal uitsluitend betrekking heeft op reeds bestaande documenten die in het bezit zijn van de verweerder of van een derde of, indien dit niet het geval is, omvat artikel 5, lid 1, dan ook de mogelijkheid om documenten te overleggen die de partij tot wie het verzoek om informatie is gericht ex novo moet vervaardigen, door informatie, kennis of gegevens waarover zij beschikt te compileren of te rubriceren.

____________

1 PB 2014, L 349, blz. 1