A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2021. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FK

(C-58/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: FK

Alperes: Rechtsanwaltskammer Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hogyan értelmezendő a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 13. cikke (2) bekezdésének b) pontja, ha valamely személy tevékenységének központi érdekeltsége mennyiségi szempontból abban a nem uniós államban található, amelyben e személy lakóhellyel is rendelkezik, és ezenkívül e személy két tagállamban (a Németországi Szövetségi Köztársaságban és Ausztriában) folytat tevékenységet, és a tevékenység a két tagállam között oly módon oszlik meg, hogy annak egyértelműen túlnyomó részét az egyik tagállamban (jelen esetben a Németországi Szövetségi Köztársaságban) végzik?

Abban az esetben, ha e rendelkezés értelmezéséből az következik, hogy Ausztria az illetékes, a következő kérdés előterjesztésére kerül sor:

Összeegyeztethető-e az uniós joggal vagy sérti-e az uniós jogot és az uniós jog által biztosított jogokat a Rechtsanwaltsordnung (az ügyvédek jogállásáról szóló törvény)2 50. §-a (2) bekezdése 2. pontja c) aa) alpontja és az A. típusú nyugdíjrendszerre vonatkozó 2018. évi szabályzat 26. §-a (1) bekezdése 8. pontjának ezen alapuló rendelkezése azáltal, hogy az öregségi nyugdíj megállapításának feltételeként le kell mondani az ügyvédi hivatás belföldön és külföldön (az 50. § (2) bekezdése c) pontjának aa) alpontja), illetve bárhol (az A. típusú nyugdíjrendszerre vonatkozó 2018. évi szabályzat 26. §-a (1) bekezdésének 8. pontja) történő gyakorlásáról?

____________

1 HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet 72. o.

2 RGBl. Nr. 96/1868, hatályos változat: BGBl I Nr. 10/2017.