A Törvényszék (második tanács) T-504/19. sz., Crédit lyonnais kontra EKB ügyben 2021. április 14-én hozott ítélete ellen az Európai Központi Bank által 2021. június 24-én benyújtott fellebbezés

(C-389/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Központi Bank (képviselők: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Crédit lyonnais

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Crédit lyonnais-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EKB azt állítja, hogy a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni azon indokból, hogy a Törvényszék:

túllépte a bírósági felülvizsgálat korlátait, mivel az összetett gazdasági tényezőkre vonatkozó saját értékelésével helyettesítette az EKB értékelését, megsértve ezzel az uniós bíróság által e területen felállított követelményeket;

megsértette indokolási kötelezettségét, mivel nem tette lehetővé az EKB számára annak megértését, hogy mennyiben hibás a szabályozott megtakarítás keretében nyújtott kettős állami garanciára vonatkozó értékelése;

elferdítette a jogvita során elé terjesztett bizonyítékokat, mivel nyilvánvalóan tévesen értelmezte mind az elsőfokú eljárásban megtámadott határozatot (a 2019. május 3-i ECB-SSM-2019-FRCAG-39 határozat), mind pedig az EKB által alkalmazott módszert, amely alapján a Crédit lyonnais által benyújtott mentesség iránti kérelmet megvizsgálták;

megsértette a CRR1 4. cikke (1) bekezdésének 94. pontját azzal, hogy a túlzott tőkeáttétel kockázatának meghatározásához olyan kritériumokat társított, amelyek ott nem szerepelnek, és megsértette a CRR 429. cikkének (14) bekezdését, amely az egyes kitettségeknek a tőkeáttételi mutató számítása során való figyelmen kívül hagyására vonatkozik, megfosztva az EKB-t az e cikk által számára biztosított diszkrecionális jogkörtől.

____________

1 Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tőkeáttételi mutató tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/62 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelettel (HL 2015. L 11., 37. o.) módosított, a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 176., 1. o.).