2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Budai Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt

(Byla C-118/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13/EEB – 1 straipsnio 2 dalis – 6 straipsnio 1 dalis – Paskolos užsienio valiuta sutartis – Valiutos keitimo skirtumas – Įstatymo nuostatos taikymas vietoj negaliojančia pripažintos nesąžiningos sąlygos – Valiutos keitimo rizika – Sutarties išlikimas panaikinus nesąžiningą sąlygą – Nacionalinė vienodo teisės aiškinimo sistema)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budai Központi Kerületi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zsuzsanna Dunai

Atsakovė: ERSTE Bank Hungary Zrt

Rezoliucinė dalis

1.    1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją:

–    nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos bylą nagrinėjančiam teismui nesuteikiama teisė patenkinti prašymo pripažinti negaliojančia paskolos sutartį, grindžiamo tuo, kad su valiutos keitimo skirtumu susijusi sąlyga, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, yra nesąžininga, jeigu tokios sąlygos nesąžiningumo pripažinimas padėtų atkurti teisinę ir faktinę padėtį, kurioje būtų vartotojas, jeigu nebūtų šios nesąžiningos sąlygos;

–    draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos bylą nagrinėjančiam teismui nesuteikiama teisė patenkinti prašymo pripažinti negaliojančia paskolos sutartį, grindžiamo tuo, kad sąlyga dėl valiutos keitimo rizikos, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, yra nesąžininga, kai pripažinta, kad ši sąlyga yra nesąžininga ir kad sutartis negali išlikti be jos.

2.    Pagal Direktyvą 93/13, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, nedraudžiama, kad valstybės narės aukščiausiosios instancijos teismas, siekdamas vienodo teisės aiškinimo, priimtų privalomus sprendimus dėl šios direktyvos įgyvendinimo būdų, jeigu tie sprendimai kompetentingam teismui netrukdo užtikrinti visiško šioje direktyvoje įtvirtintų normų veiksmingumo, suteikti vartotojui veiksmingą teisių gynimo priemonę siekiant užtikrinti veiksmingą teisių, kurių jis gali turėti pagal šias normas, apsaugą ir kreiptis šiuo klausimu į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

____________

1 OL C 221, 2017 7 10.