Определение на Съда на публичната служба от 10 май 2011 г. — Barthel, Reiffers и Massez/Съд на Европейския съюз

(Дело F-59/10)1

(Публична служба — Инцидентни искания в хода на производството — Възражение за недопустимост — Просрочена административна жалба — Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Yvette Barthel (Арлон, Белгия), Marianne Reiffers (Олм, Люксембург) и Lieven Massez (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, адвокати)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: A. V. Placco)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на Съда за отхвърляне на искането на жалбоподателите да се ползват от надбавките за работа на смени, предвидени в член 1, параграф 1, първо тире от Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 година за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 190)

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Осъжда Съда на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на жалбоподателите.

____________

1 ОВ C 260, 25.9.2010 г., стр. 28.