(Věc T-161/18)

Anthony Braesch a další

v.

Evropská komise

 Rozsudek Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) ze dne 24. února 2021

„Žaloba na neplatnost – Státní podpory – Podpora na preventivní restrukturalizaci Banca Monte dei Paschi di Siena – Předběžná fáze přezkumu – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem – Námitka nepřípustnosti – Postavení zúčastněné strany – Právní zájem na podání žaloby – Aktivní legitimace – Přípustnost“

1.      Podpory poskytované státy – Posouzení ze strany Komise – Správní řízení – Zúčastněná strana ve smyslu čl. 108 odst. 2 SFEU – Pojem – Držitelé dluhopisů, kteří uvádějí značnou hospodářskou ztrátu v důsledku opatření podpory – Zahrnutí – Podmínka

[Článek 108 odst. 2 SFEU; nařízení Rady č. 2015/1589, čl. 1 písm. h)]

(viz body 35-41)

2.      Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Právní zájem na podání žaloby – Nezbytnost vzniklého a trvajícího zájmu – Posouzení v okamžiku podání žaloby – Žaloba, která může žalobci přinést prospěch – Důkazní břemeno

[Článek 107 odst. 3 písm. b), čl. 108 odst. 2 a článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU; nařízení Rady č. 2015/1589, čl. 1 písm. h)]

(viz body 45, 46, 51)

3.      Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Právní zájem na podání žaloby – Zrušení napadeného aktu, které může přinést žalobci prospěch v rámci žaloby před vnitrostátními soudy – Přípustnost – Možnost unijního soudu posoudit pravděpodobnost opodstatněnosti žaloby podané k vnitrostátnímu soudu – Vyloučení

(Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU)

(viz body 47, 48, 52, 53)

4.      Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty týkající se jich bezprostředně a osobně – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje slučitelnost státní podpory s vnitřním trhem bez zahájení formálního vyšetřovacího řízení – Žaloba podaná zúčastněnými stranami ve smyslu čl. 108 odst. 2 SFEU – Žaloba na ochranu procesních práv zúčastněných stran – Přípustnost – Žalobní důvody, které lze uplatnit

[Článek 108 odst. 2 a 3 a čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 806/2014; nařízení Rady č. 2015/1589, čl. 1 písm. h), čl. 4 odst. 3 a 4 a čl. 6 odst. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59]

(viz body 59-64)

Shrnutí

V roce 2008 přistoupila Banca Monte dei Paschi di Siena (dále jen „BMPS“) ke zvýšení svého základního kapitálu o 950 milionů eur, které plně upsala JP Morgan Securities Ltd (dále jen „JPM“) na základě smluv uzavřených mezi nimi (dále jen „smlouvy FRESH“). JPM obdržela finanční prostředky nezbytné k financování této operace od Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (dále jen „MUFJ“), která za tímto účelem vydala dluhopisy nazvané FRESH ve výši 1 miliardy eur. Držitelé těchto dluhopisů vybírají poplatky ve formě kupónů, které jsou jim převedeny společností MUFJ.

Na konci roku 2016 podala BMPS žádost o výjimečnou veřejnou finanční podporu ve formě preventivní rekapitalizace podle italských právních předpisů. V návaznosti na tuto žádost italské orgány oznámily Evropské komisi podporu na rekapitalizaci BMPS ve výši 5,4 miliardy eur. Tato podpora měla být doplňkem individuální podpory likvidity ve výši patnácti miliard eur ve prospěch BMPS, kterou Komise dočasně schválila rozhodnutím ze dne 29. prosince 2016.

Rozhodnutím ze dne 4. července 2017 schválila Komise po skončení předběžné fáze přezkumu jak podporu likvidity ve výši patnáct miliard eur ve prospěch BMPS, tak i podporu na její preventivní rekapitalizaci ve výši 5,4 miliard eur (dále jen „rozhodnutí nevznášet námitky“). Tato opatření podpory, doprovázená plánem restrukturalizace a závazky nabídnutými italskými orgány, byla považována za státní podpory slučitelné s vnitřním trhem(1) z důvodů finanční stability.

Vzhledem k tomu, že držitelé dluhopisů FRESH (dále jen „žalobci“) měli za to, že zrušení smluv FRESH vyplývalo z restrukturalizačního plánu doprovázejícího opatření podpory a že jim z důvodu tohoto zrušení vznikla značná hospodářská ztráta, podali žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí Komise nevznášet námitky. Komise vznesla námitku nepřípustnosti z důvodu, že žalobci nemají ani právní zájem na podání žaloby, ani aktivní legitimaci ve smyslu článku 263 SFEU.

Námitka nepřípustnosti vznesená Komisí je třetím rozšířeným senátem Tribunálu zamítnuta. Tribunál byl ve svém rozsudku povinen použít v tomto novém skutkovém rámci judikaturu stanovující podmínky přípustnosti žaloby na neplatnost podané zúčastněnými stranami proti rozhodnutí Komise nevznášet námitky proti oznámené podpoře.

Závěry Tribunálu

S ohledem na skutečnost, že se žaloba na neplatnost týká rozhodnutí Komise nevznášet námitky ve smyslu čl. 4 odst. 3 nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU(2), Tribunál nejprve uvádí, že jak právní zájem žalobců na podání žaloby, tak jejich aktivní legitimace k podání žaloby na neplatnost proti tomuto rozhodnutí závisí na jejich kvalifikaci jako „zúčastněných stran“, které se mohou účastnit formálního vyšetřovacího řízení ohledně státních podpor.

Nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU(3) definuje pojem „zúčastněná strana“, synonymum pojmu „zúčastněná strana“ ve smyslu čl. 108 odst. 2 SFEU, jako zejména jakoukoli osobu, podnik nebo sdružení podniků, jejichž zájmy by mohly být ovlivněny poskytnutím podpory. Vzhledem k tomu, že tento pojem je v judikatuře vykládán široce, může zahrnovat všechny osoby, které jsou schopny prokázat, že poskytnutí státní podpory může mít konkrétní dopad na jejich situaci.

Pod tímto úhlem má Tribunál za to, že žalobci právně dostačujícím způsobem prokázali, že poskytnutí dotčených opatření podpory, a tedy přijetí rozhodnutí nevznášet námitky, může mít konkrétní dopad na jejich situaci, takže je třeba je kvalifikovat jako zúčastněné strany. V tomto ohledu Tribunál zdůrazňuje, že závazky italských orgánů týkající se plánu restrukturalizace, které podle žalobců způsobily významnou hospodářskou ztrátu pro držitele dluhopisů FRESH, jsou nedílnou součástí oznámených podpor, takže rozhodnutí nevznášet námitky se týká těchto opatření a závazků přijatých jako celek. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí schválilo provádění uvedených opatření podpory a zároveň učinilo tyto závazky závaznými, je situace žalobců nutně ovlivněna všemi těmito skutečnostmi a žalobci mohou hájit své zájmy pouze návrhem na zrušení tohoto rozhodnutí v plném rozsahu.

Tribunál dále analyzuje právní zájem na podání žaloby, jakož i aktivní legitimaci žalobců proti rozhodnutí nevznášet námitky.

Zaprvé Tribunál tvrdí, že jakožto zúčastněné strany mají žalobci právní zájem na podání žaloby na neplatnost rozhodnutí nevznášet námitky, jehož obsah je úzce spjat se závazky italských orgánů týkajícími se plánu restrukturalizace BMPS. Jeho zrušení jim totiž může přinést prospěch, jelikož by vedlo k zahájení formálního vyšetřovacího řízení, v jehož rámci by žalobci měli možnost předložit připomínky, a ovlivnit tak posouzení Komise týkající se slučitelnosti oznámených opatření podpory s vnitřním trhem. Kromě toho zrušení rozhodnutí nevznášet námitky by mohlo ovlivnit výsledek žaloby podané žalobci k lucemburským soudům proti ukončení smluv FRESH.

Zadruhé má Tribunál za to, že žalobci mají rovněž aktivní legitimaci k podání žaloby na neplatnost rozhodnutí nevznášet námitky v rozsahu, v němž prohlašuje dotčená opatření podpory za slučitelná s vnitřním trhem, aniž by bylo zahájeno formální vyšetřovací řízení. V tomto ohledu Tribunál uvádí, že každá zúčastněná strana ve smyslu nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU(4), je takovým rozhodnutím bezprostředně a osobně dotčena. Subjekty, jimž svědčí procesní práva stanovená v čl. 108 odst. 2 SFEU a tímto nařízením(5), se totiž mohou domoci dodržení těchto práv pouze tehdy, mají-li možnost zpochybnit rozhodnutí nevznášet námitky před unijním soudem. Zvláštní postavení zúčastněných stran ve smyslu nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU, jež je vázáno na zvláštní předmět žaloby, proto podle čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU postačuje k tomu, aby byli žalobci, kteří napadají rozhodnutí nevznášet námitky, individualizováni. Žalobci tudíž mají aktivní legitimaci.


1 –      Podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU o podporách určených k nápravě vážného narušení hospodářství některého členského státu.


2 –      Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9, dále jen „nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU“), článek 4 odst. 3 uvedeného nařízení stanoví, že pokud Komise po předběžném posouzení zjistí, že oznámené opatření v rozsahu, v němž spadá do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU, nevyvolává žádné pochybnosti, pokud jde o jeho slučitelnost s vnitřním trhem, rozhodne, že toto opatření je slučitelné s vnitřním trhem. Toto rozhodnutí se označuje jako „rozhodnutí nevznášet námitky“.


3 –      Článek 1 písm. h) nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU.


4 –      Článek 1 písm. h) nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU.


5 –      Článek 6 odst. 1 nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 SFEU.