A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10) kontra Land Berlin

(C-424/10. és C-425/10. sz. egyesített ügyek)

(Személyek szabad mozgása - 2004/38/EK irányelv - A huzamos tartózkodás joga - 16. cikk - Jogszerű tartózkodás - Nemzeti jogon alapuló tartózkodás - Az érintett állampolgár származási országának az Unióhoz történő csatlakozása előtti tartózkodás)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperesek: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Alperes: Land Berlin

a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverealtungsgericht részvételével.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Bundesverwaltungsgericht - Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL L 274., 2009.10.20., 47. o.) 16. cikke (1) bekezdése első mondatának értelmezése - Uniós polgár, aki a fogadó tagállam joga szerint e tagállamban több, mint öt éve tartózkodik jogszerűen, de tartózkodása során nem felelt meg a 2004/38/EK irányelv 7. cikkében foglalt feltételeknek - A "jogszerű tartózkodás" fogalma - Tartózkodás, amelynek tartama csak az érintett származási országának az Európai Unióhoz való csatlakozásának az időpontját megelőző időszakok figyelembe vételével éri el az öt évet - A huzamos tartózkodási jog megszerzéséhez szükséges tartózkodási időtartam meghatározása

Rendelkező rész

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése akként értelmezendő, hogy az az uniós polgár, aki a fogadó tagállam területén kizárólag annak nemzeti joga alapján tartózkodott több mint öt éven át, nem tekinthető úgy, hogy megszerezte az e rendelkezés szerinti huzamos tartózkodási jogot, amennyiben e tartózkodás során nem felelt meg az ugyanezen irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A valamely harmadik állam állampolgára által valamely tagállam területén e harmadik államnak az Unióhoz való csatlakozását megelőzően eltöltött tartózkodási időszakokat a csatlakozási okmány különleges rendelkezései hiányában figyelembe kell venni a 2004/38 irányelv 16. cikkének (1) bekezdése szerinti huzamos tartózkodási jog megszerzése céljából, amennyiben azokat annak 7. cikke (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően töltötték el.

____________

1 - HL C 301., 2010.11.6.