Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/11)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 § 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga złożona faksem w terminie do jej wniesienia przedłużonym o termin dziesięciu dni uwzględniający odległość– Skarga złożona pocztą w ciągu dziesięciu kolejnych dni – Brak tożsamości obu skarg – Wniesienie skargi po terminie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipresa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez A. Dal Ferra, adwokata)

Przedmiot sprawy

Żądanie zasądzenia od Komisji na rzecz skarżącego pewnej kwoty tytułem naprawienia krzywdy, jakiej skarżący rzekomo doznał w związku ze skierowanym do lekarza skarżącego zapytaniem lekarza orzecznika Komisji o informacje na temat leczenia skarżącego

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście bezzasadna, a w części oczywiście bezzasadna.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 186 z 25.6.2011., s. 34