Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2014 r. – Pangallo / Komisja

(Sprawa F-16/14)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 175 z 10.6.2014, s. 54.