Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 15. janvārī iesniedza Sąd Okręgowy w Łodzi (Polija) – TM/EJ

(Lieta C-28/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Łodzi

Pamatlietas puses

Prasītājs: TM

Atbildētāja: EJ

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/103/EK (2009. gada 16. septembris) par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību 1 3. pantā ietvertais formulējums, ka “katra dalībvalsts [..] veic visus vajadzīgos pasākumus”, ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstu normatīvajos aktos ir jāparedz, ka apdrošināšanas sabiedrības attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ir atbildīgas par zaudējumu pilnīgu atlīdzināšanu, tai skaitā arī par tādām zaudējumus izraisījušā notikuma sekām, kuras izpaužas kā cietušā negūtā peļņa?

____________

1 OV 2009, L 263, 11. lpp.