Personalerettens dom (Første Afdeling) af 4. december 2008 - Blais mod ECB

(Sag F-6/08) 1

(Personalesag - ansatte ved ECB - vederlag - udlandstillæg - betingelser i artikel 17 i ansættelsesvilkårene for ansatte i ECB - sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger - billighedshensyn - procesreglementets artikel 87, stk. 2)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved avocat B. Karthaus)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved F. Malfrère og F. Feyerbacher, som befuldmægtigede, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 15. august 2007 om ikke at yde sagsøgeren et udlandstillæg med den begrundelse, at hun ikke opfylder betingelserne i artikel 17 i ansættelsesvilkårene for ansatte i ECB

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Jessica Blais bærer foruden sine egne omkostninger halvdelen af Den Europæiske Centralbanks omkostninger.

Den Europæiske Centralbank bærer halvdelen af sine omkostninger.

____________

1 - EUT C 142 af 7.6.2008, s. 39.