Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. marca 2012 – BD/Komisia

(vec F-36/11)1

(Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Nepredĺženie zmluvy – Článok 11a služobného poriadku – Konflikt záujmov – Vzťah dôvery – Článok 12b služobného poriadku – Externá činnosť – Prezumpcia neviny)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BD (Etterbeek, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení pracovnej zmluvy žalobcu po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá, a teda jeho opätovné prijatie do služby od 1. novembra 2010

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    BD znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011, s. 22.